TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

1501- Sanayi Ar-Ge Destek Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır. Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 36 ayı aşamaz. Projenin bütçe sınırı, sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Desteklenen gider kalemleri;
 

 • Personel giderleri,
   
 • Seyahat giderleri,
   
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
   
 • Malzeme ve sarf giderleri,
   
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
   
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Program kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Programın destek oranı % 75 olarak uygulanır. Proje destek süresi çağrı duyurusunda belirtilir ve Programın Uygulama Esasları gereği 18 ayı aşamaz. Proje bütçesi en fazla 1.200.000 TL’dir. İkisi ortaklı olmak kaydıyla firmanın ilk 5 projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Çağrı kapsamında sunulacak proje sayısı sınırı vb. diğer özel koşullar çağrı duyurularında belirtilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmediği sürece projeler için konu sınırlaması yoktur. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarındaki Ar-Ge projeleri için başvuru yapılabilir.

Desteklenen gider kalemleri;
 

 • Personel giderleri,
   
 • Seyahat giderleri,
   
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
   
 • Malzeme ve sarf giderleri,
   
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
   
 • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.(Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı)

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Bakanlık ve bağlı/ilgili kuruluşları (TÜBİTAK, KOSGEB) tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır. Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli, katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretiminin artırılması ve bu çerçevede yeni üretim imkan ve kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişmeye katkı sağlayacak yatırım projelerinin uçtan uca yönetişim ve destek modeli ile hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için % 60, KOBİ’ler için % 75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenen projelerde Kuruluşun Bağımsız Değerlendirme Raporuna ilişkin hizmet alım gideri sadece büyük ölçekli firmalar için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutar kadar desteklenmektedir. Transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilmektedir. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında sunularak desteklenen projelerde destek süresi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı duyurusunda belirtilen proje süresi üst sınırı kadardır.

Desteklenen gider kalemleri;
 

 • Personel giderleri,
   
 • Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri,
   
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
   
 • Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri,
   
 • Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
   
 • Malzeme ve sarf giderleri,
   
 • Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri.