Yatırım teşvik belgesi almak amacıyla izlenmesi gereken süreçler, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen E-TUYS sistemi üzerinden yürütülür. Bu sürecin tamamlanması için öncelikle, yatırımcıların veya yetkilendirme için başvuran kişilerin belirli adımları takip etmeleri gerekmektedir.

 1. E-TUYS Sistemine Erişim:
  • Yatırım teşvik belgesi süreci, E-TUYS sistemi üzerinden yürütülür. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin öncelikle bu sisteme erişim sağlamaları gerekir.
 2. Yetkilendirme Başvurusu:
  • Yetkilendirme süreci için başvuru yapacak kişilerin öncelikle noter onaylı bir taahhütname düzenlemeleri ve başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.
 3. Belgelerin İletilmesi:
  • Düzenlenen taahhütname ve başvuru formu, yatırımcı şirketin KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinden Bakanlık KEP adresine iletilmelidir.
 4. Onay Süreci:
  • Bakanlık, yetkilendirme talebini inceler ve uygun bulması durumunda onay verir. Onayın alınması genellikle başvuruda kullanılan e-posta yoluyla bildirilir.
 5. Yetkilendirme Tamamlanması:
  • Yetkilendirilen bireyler, daha sonra yatırımcı detaylarını güncelleyebilir veya yatırım teşvik belgesi başvurusu gibi işlemleri gerçekleştirebilirler.
 6. E-imza Kullanımı:
  • Yatırım teşvik belgesi süreci, e-imza sahibi olan kişiler tarafından da yürütülebilir. Bu sayede süreç daha hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanabilir.
 7. Çeşitli Yetkilendirme Seçenekleri:
  • Yetkilendirme sadece tek bir kişi için değil, birden fazla kişi veya kurum için de yapılabilir. Bu, işletmelerin yatırımcıları ve çalışanlarıyla birlikte avukatlar veya mali danışmanlar gibi işletme mensupları olmayan kişileri de kapsar.

Yukarıda belirtilen adımlar, yatırım teşvik belgesi almak isteyenlerin izlemesi gereken genel süreçleri içermektedir. Bu süreç, yatırımcıların ve yetkilendirme için başvuranların gerekli prosedürleri tamamlamalarını sağlayarak yatırım sürecini etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlar.

Yatırım Teşvik Belgesi almak İçin Gerekli Evraklar:

 1. Vergi levhası
 2. Yatırım maliyetine karşılık gelen harç ücretinin E-TUYS sistemi üzerinden ödendiğine dair dekont veya belge
 3. Projenin tanıtım fizibilitesi
 4. Firmanın sermaye miktarını, ortaklık yapısını ve faaliyet konularındaki nihai durumunu ortaya koyan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
 5. Yukarıdaki belgenin alınamaması durumunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı ya da noterden ve sicil merciinden onaylanmış örneği
 6. Başvurunun kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmadığı durumlarda; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında Türkiye toprakları içerisinde SGK tarafından herhangi bir prim ya da idari para cezası borcu bulunmadığını gösteren, eğer varsa bu borçların taksitlendirildiğini, yapılandırıldığını ve söz konusu yapılandırmanın bozulmadığını gösteren belge
 7. ÇED Yönetmeliği içerisinde bulunan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı şartı aranması zorunlu yatırımlar için bu kararlarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerinden alınmış olan yazı
 8. Stratejik yatırımlar için yatırım yapılacak konuya dair alınan kararın 8. maddesinde bulunan ve içerisinde teknik, mali, sektörel analiz ve hesaplamaları bulunan fizibilite raporu